Mustafa Erdoğan

Prof. Dr.

Mustafa Erdoğan 1956 yılında Trabzon'da doğdu. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Ankara Üniversitesinde tamamladı; 1991’de Doçent, 1997’de Profesör oldu. İdarî yargıda (1983-85), Ankara Üniversitesi (1985-1990), Hacettepe Üniversitesi (1991-2010) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde (2010-2016) öğretim üyesi olarak çalıştı. Prof. Erdoğan ayrıca 1997-98, 2003 ve 2007-2008 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki muhtelif üniversitelerde ve düşünce kuruluşlarında misafir araştırmacı olarak bulundu.

Türkiye Bilimler Akademisi’nin aslî üyesi olan Prof. Erdoğan’ın başlıca eserleri şunlardır:

Hukuk ve Adalet (2. b., 2022), Liberal Perspektif (2021), Türk Anayasa Hukuku (2. b., 2019), Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar (2. b., 2019), Özgürlük, Hukuk ve Demokrasi (2018), İnsan Hakları: Teorisi ve Hukuku (5. b., 2018), Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset (9.b., 2016), Anayasal Demokrasi (12. b., 2015), Demokrasi, Laiklik, Resmi İdeoloji (2. b.,2000); Liberal Toplum, Liberal Siyaset (2. b., 1998); Anayasacılık, Parlamentarizm, Silâhlı Kuvvetler (1993).